INL Innovatie Netwerk Landbouw

Deze website vormt de landingspagina voor het Innovatie Netwerk Landbouw, dat zich richt op versnelling van innovatie voor een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw. De zes zandprovincies (Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) hebben hiertoe het initiatief genomen vanuit de urgentie die gevoeld wordt in Nederland en zeker binnen de provincies om te komen tot versnelling van innovatie, te beginnen met de veehouderij. Innovatie is een noodzakelijk instrument dat kan bijdragen aan oplossingen voor het terugdringen van stikstof- en andere emissies en het verduurzamen van de gehele landbouw.

Er zijn verschillende rapporten verschenen die een basis leggen voor een Nederlands innovatiespoor voor de landbouw. Zie bv: R. Tijssens: Versnellen van innovatie voor toekomstbestendig agrarisch Nederland. Hierbij is nu met name bij de veehouderij de urgentie erg groot:

R. Tijssens: “Om de veehouderij verder te verduurzamen … is het belangrijk dat er met grote snelheid nieuwe veehouderij-oplossingen en innovatieve stallen worden ontwikkeld en in de praktijk geïmplementeerd. Er is geen discussie over de stip aan de horizon: integraal duurzame, laag emitterende bedrijfs- en stalsystemen, met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn, zullen de nieuwe standaard worden…. En dit binnen … een systeem dat stuurt op te bereiken (emissie)doelen” (uit het rapport ‘Ruimte voor Ondernemerschap en Innovatie’).

De zes zandprovincies slaan samen met de vijf deelsectoren van de veehouderij de handen ineen om deze uitdaging, de transitie naar een toekomstbestendige veehouderij mogelijk te gaan maken. Zij fungeren nu als kwartiermaker voor een Nederland breed innovatiespoor die parallel en met de inzichten van eerdergenoemde rapporten wordt vormgeven in 2023 en 2024. De opgaven zijn urgent en complex en daarom is samenwerking broodnodig. Een samenvatting van de koersnotitie van de zandprovincies is hier te vinden: Link Om uit te vinden wat nog meer nodig is om innovatie goed en passend in te zetten voor een toekomstbestendige veehouderij is het van belang een beeld te hebben over wat waar al gebeurt of speelt. De landkaarten bij deze site geven hiervoor een steeds completer wordend overzicht binnen de zes zandprovincies, maar ook daarbuiten. Per diersector wordt het ‘innovatielandschap’ zo visueel in beeld gebracht. Voor meer informatie kunt u mailen naar taskforce@toekomstbestendigestallen.nl