Sensoren, datasystemen & protocollen

Op de Tafel sensoren, datasystemen en protocollen speelt veel op nationaal (Taakgroep Sensoren) en regionaal niveau (veel sensorprojecten en -programma’s). De uitdaging hier is om samen met de Taakgroep van het Regieorgaan het overzicht te houden van veel naast elkaar lopende projecten en programma’s op nationaal en regionaal niveau. Het is belangrijk om de recent beschikbaar gestelde meetprotocollen in de praktijk te toetsen, maar om naast metingen in stallen ook aandacht te hebben voor omgevingsmetingen. Net zo belangrijk is om met de sectoren van gedachten te blijven wisselen over eigendom en opslag en gebruik van data.

Sensoren, datasystemem & protocollen

Doelen

Er zijn een aantal doelen waar wij de komende tijd aan werken;

 1. Samenwerking met landelijke taakgroep (LNV): het meetprotocol dat op 24 januari 2024 is gepresenteerd wordt toegepast binnen de fasttrack projecten waar gemeten wordt met sensoren in meetplannen. Het gaat hier om de toepassing van het protocol bij varkens, kalveren en pluimvee stallen. Concreet levert dit de volgende KPI’s op:
  1. De Fasttrack projecten passen het nieuwe meetprotocol toe wat op 24 januari is gepresenteerd
  2. Afstemming met landelijke taakgroep
  3. Aansluiten bij landelijke overleggen
 2. Het pilot project in Noord Holland waar gemeten wordt in open stallen wordt gebruikt om mee te werken aan een protocol voor openstallen / melkveestallen. De melkveehouderij wordt op dit moment nog niet meegenomen in het meetprotocol. De tafel sensoren, datasystemen en protocollen streeft er naar een project op te pakken in 2024 waarbij ook in de melkveehouderij wordt gemeten. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een protocol gericht op melkveestallen (open stallen).
 3. Verbeteren kwaliteit van metingen met sensoren. Wij willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van metingen met sensoren t.b.v. vergunningverlening op basis van doelensturing.
 4. Verbinden provinciale initiatieven. In het gehele land vinden diverse pilots plaats waarbij meten centraal staat. De tafel verzameld de pilots gedurende 2024, rubriceert deze en onderzoekt welke toevoeging de tafel kan hebben aan de betreffende pilot. Indien noodzakelijk wordt verbinding gelegd tussen de diverse pilots.
 5. Eigendom en beheer data. Hoe kijken de sectoren naar de eigendom van data? Hoe wordt deze gedeeld met bevoegd gezagen en andere belanghebbende?  Onlangs is hier een concept document vanuit de landelijke taakgroep over gedeeld. De tafel gaat deze discussie mee nemen in de kennissessies (zie kwantitatieve KPI’s) en hier een advies over schrijven richting de landelijke taakgroep.

Kennisbijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten waarbij we dieper ingaan op sensoren, datasystemen en protocollen. Zie hier wanneer de volgende kennisbijeenkomst gepland staat.

 • 26 september 2024 – Zeeland
 • 13 februari 2025 - Utrecht 
 • 5 juni 2025 - Flevoland 
 • 2 oktober 2025 - Drenthe