Aanbesteding programmamanagement Zandprovincies gepubliceerd

Aanbesteding programmamanagement Zandprovincies gepubliceerd

Aankondiging Europese aanbesteding

Vrijdag 19 januari 2024 wordt door de provincie Gelderland, als penvoerder van de zes Zandprovincies, de Europese aanbesteding voor het programmamanagement van het Samenwerkingsverband van de Zandprovincies en de veehouderijsector gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Mercell.

De zes Zandprovincies zijn Gelderland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg. Zij werken samen met de vijf deelsectoren veehouderij (melkvee, kalveren, varkens, pluimvee en geiten) aan een versnellingsagenda voor innovatie in de veehouderij.

Deze agenda is gericht op het terugdringen van emissies zoals stikstof en ammoniak in de Nederlandse veehouderij. Met als doel dat boeren op afzienbare termijn, met inzet van moderne stalsystemen, mestverwerking en -verwaarding, managementmaatregelen en bestaande en/of nieuwe vergunningen hun bedrijf kunnen verduurzamen en voortzetten. Daartoe worden technieken en maatregelen in de praktijk getoetst in pilots met boeren in de provincies.

Het samenwerkingsverband werkt daarbij nauw samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Deze subsidieert het programmamanagement. De pilots worden gezamenlijk gesubsidieerd door het Ministerie en de provincies.
Sectoren en provincies behoren tevens tot de stakeholders van het door het Rijk op 4 december 2023 opgerichte Regieorgaan Versnellen Innovatie Emissiereductie Duurzame Veehouderij.

Deze aanbesteding is een belangrijke stap van een kwartiermakersfase in 2023 naar een professionaliseringsfase in de komende jaren. Doel is een solide uitvoeringsorganisatie te doen ontstaan voor het technisch en juridisch beproeven van nieuwe technieken, installaties en maatregelen in de veehouderij.

De voorziene ingangsdatum van de overeenkomst met de winnende inschrijver is 3 april 2024.

Er komt voor inschrijvers een informatiebijeenkomst in Arnhem op 30 januari.
Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen is 27 februari 10:00 uur

Afbeelding
Versnellingsaanpak emissiearme landbouw