PAVEX Wientjes

PAVEX Wientjes

Doelstelling: Het inzichtelijk krijgen en het tot stand brengen van een integrale aanpak voor het reduceren van emissies bij melkveehouderijen middels stalaanpassingen, mono-mestvergisting en mestverwerking met een meststripper. Ook zal hier specifiek aandacht worden besteed aan het in kaart brengen van emissies naar lucht en water tijdens en na het aanwenden van meststoffen op de akker.

PAVEX Wientjes

Dit project draagt door middel van metingen bij aan het inzichtelijk maken van de emissies van stikstof en broeikasgassen. Daarbij is het borg baar maken van deze emissies een belangrijk doel

Afbeelding
Wientjes Oploo